Všeobecná pravidla soutěží na Zdraviamy.cz

1. Pořadatel soutěže:

Pořadatelem soutěž je společnost FATUM.ms s.r.o.,

IČO: 261 82 742,

se sídlem Praha 1, Hybernská 1007/20, PSČ 110 00,

(dále jen „pořadatel“).

 

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu stanoveném pořadatelem na území České nebo Slovenské republiky. Termín je uveden na stránce soutěže.

 

3. Účastníci soutěže:

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let, s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České nebo Slovenské republiky (dále jen “soutěžící“).

Každý soutěžící se smí účastnit soutěže jen jednou. Již jednou odeslanou odpověď na soutěž nelze zpětně opravit.

Do vyhodnocení soutěže jsou zařazeni jen ti soutěžící, kteří správně zodpoví soutěžní otázku.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 116 Občanského zákoníku. V opačném případě soutěžící nemá na výhru nárok a výhru získává další výherce v pořadí. Právo na získání výhry také ztrácí osoba, u které vznikne oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany této osoby či jiné osoby, která by tomuto soutěžícímu dopomohla k získání výhry.

Pro řádnou registraci do soutěže musí soutěžící v rámci registračního formuláře vyplnit řádně a pravdivě následující údaje: jméno a příjmení, emailovou adresu, adresu, telefon. Dále musí označit zvolenou odpověď na soutěžní otázku a potvrdit souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů a vše odeslat.

Do soutěže nejsou zařazeny registrační formuláře vyplněné mimo dobu konání soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného vyhodnocení správnosti a úplnosti údajů o soutěžícím.

 

4. Princip a podmínky soutěže:

Účastníkem se stává osoba, která se zapojí do soutěže tak, že řádně vyplní registrační formulář, který je součástí soutěžní stránky a vybere správnou možnost odpovědi z uvedených možností (dále jen „soutěžní otázky“).

V soutěžním principem je výběr vždy každého pětistého účastníka soutěže, pakliže podmínky konkrétní soutěže nestanoví jinak.

V případě, že celkový počet odpovědí nedosáhne počtu 1 500, bude vybrán každý třístý účastník soutěže.

 

5. Výhry v soutěži:

Výhry v soutěži jsou vždy uvedeny v textu soutěže, stejně tak počet výherců.

Výherci se stanou soutěžící, kteří se soutěže zúčastnili v souladu s pravidly soutěže, správně vybrali správnou odpověď na soutěžní otázku a dosáhli v pořadí soutěžících výherní pozici.

Pro posouzení výherní pozice je rozhodující čas odeslánísoutěžní odpovědi soutěžícím provozovateli soutěže.

 

6. Předání výhry:

Výherci je oznámena výhra na základě poskytnutých kontaktních údajů v odpovědi na soutěžní otázku buď telefonicky, nebo e-mailem a je s ním domluven způsob předání výhry.

Výherce má následně 30 kalendářních dnů od data oznámení výhry na její vyzvednutí. Pokud tak neučiní, propadá výhra ve prospěch provozovatele soutěže bez náhrady.

 

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže (dále jen údaje) do databáze společnosti FATUM.ms, s.r.o., (dále jen „Společnost“), a s jejich případným následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové potřeby Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tedy do odvolání souhlasu.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. Další ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly soutěžícím způsobeny užíváním výher ze soutěže. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

Účastník se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje.

Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

 

V Praze 25.5.2012

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář