Adolescent v krizi – kde pomohou?

Psychiatrická klinika VFN v Praze si připomíná patnáctileté výročí vzniku Denního stacionáře pro adolescenty. Je určeno pro léčbu celé škály psychických poruch, kterými trpí dnešní mladí, a jde o jediné zařízení svého druhu u nás. Je pro mládež od 14 do 21 let. Ambulantní část Centra dorostové a vývojové psychiatrie zajišťuje propuštěným pacientům následnou ambulantní psychiatrickou a terapeutickou péči.

Duševní poruchy, především deprese, jsou v současné době v popředí zájmu odborníků. Dlouhodobě mírně stoupá počet sebevražd. Od roku 1994 vzrostl počet psychiatrických vyšetření pro poruchy nálady téměř třikrát. Dospívající je mentálně nezralý, ale fyzicky dospělý jedinec. V tomto období se vytváří osobnost jedince, ale i může vzniknout řada duševních poruch, např. schizofrenie, poruchy příjmu potravy, poruchy chování.

„Jejich příznaky se mohou lišit od typických projevů těchto poruch v dospívání, častěji je provází sebepoškozování a sebevražedné chování, chybí dostatečný náhled na chorobnost stavu a spolupráce v léčbě, diagnostiku ztěžují pubertální projevy“, říká MUDr. Petra Uhlíková, vedoucí lékařka Centra dorostové a vývojové psychiatrie.  

Další komplikací léčby v období dospívání jsou otázky sociální a právní. Adolescenti s duševní poruchou jsou v závislosti na možnostech daného pracoviště přijímáni na dětská nebo dospělá lůžka, podobně je zajišťována ambulantní péče. Pacienti se závažnými příznaky, např. agresivitou nebo sebevražedným chováním, jsou obvykle přijati mezi dospělé pacienty. Těchto pacientů není málo, ročně spáchá sebevraždu 5 – 10 dětí do 15 let věku a asi 40 ve věku 15 až 19 let, ale nedokonaných pokusů je mnohonásobně víc, odhaduje se, že desetkrát až čtyřicetkrát více. Sebepoškozování je u psychiatrických pacientů padesátkrát častější než v běžné populaci.

Nejčastějšími příčinami jsou konflikty v rodině, školní problémy, počínající partnerské problémy, rizikové je i užívání alkoholu a drog. Počet telefonátů na Linku bezpečí, které se týkaly sebedestruktivního chování, se v letech 2008 – 2013 zdvojnásobil na více než 1300 hovorů za rok. Specifickým problémem dospívání jsou také důsledky šikany, které je vystaveno asi 12 % dětí do 13 let. „Péče o adolescenty není systematicky řešená, kromě Denního stacionáře pro adolescenty PK VFN neexistuje specializované psychiatrické pracoviště pro uvedenou věkovou kategorii“, dodává MUDr. Petra Uhlíková.

AUDIO: O duševních nemocech u dětí hovoří MUDr. Petra Uhlíková a pacientka Jana.

 

Denní stacionář pro adolescenty

V denním stacionáři probíhá terapeutický program každý pracovní den od 8 do 16 hodin, na oddělení je zajištěna výuka ve třídě Základní školy při VFN. Do stacionáře dochází průměrně 55 pacientů za rok.

Program stacionáře zahrnuje individuální a skupinovou psychoterapii, arteterapii, ergoterapii, léčebnou tělesnou výchovu, autogenní trénink, rodinnou terapii a pro pacienty s poruchami příjmu potravy specifický stravovací režim a skupinovou terapii ve spolupráci s Centrem pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické kliniky. Oddělení má kapacitu 15 pacientů a je určeno pro diagnostiku a léčbu následujících poruch dospívání: emoční poruchy, adaptační poruchy, psychosomatické poruchy, neurotické poruchy, poruchy příjmu potravy, počínající nebo odeznívající schizofrenní epizody.

AUDIO: Do stacionáře pro mladistvé nás zve MUDR.Jakub Albrecht a arteterapeutka.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář