Studie prokázaly finanční úspory a medicínský přínos dálkové monitorace srdce pro české pacienty a zdravotnictví

V současné době narůstá počet pacientů s implantovaným kardiostimulátorem nebo kardioverter-defibrilátorem (ICD). V ČR je ročně implantováno asi 8000 nových kardiostimulátorů a necelých 3000 kardioverterů.  Zvyšující se počet nositelů těchto kardiologických implantátů sebou nese významný nárůst počtu ambulantních kontrol, jejichž počet (mají-li být dodrženy doporučené postupy, které určují četnost kontrol) naráží na kapacitu specializovaných ambulancí v kardiocentrech. V praxi pak bývá četnost kontrol nižší než doporučovaná, což může vést k ohrožení zdraví pacienta.

Technologie Home Monitoring umožňuje sledovat kardiologické implantáty na dálku. Implantát komunikuje vždy minimálně jedenkrát denně s malou krabičkou (tzv. pacientská jednotka), která je umístěna nejčastěji na pacientově nočním stolku v místnosti, kam chodí spát. Odeslaná data jsou zpracována v servisním centru pro Home Monitoring, které se nachází v Berlíně. Následně jsou data roztříděna na zprávy běžné, významné a urgentní. Tyto zprávy jsou pak lékaři dostupné prakticky ihned přes zabezpečené webové rozhraní.

AUDIO: O výhodách dálkového monitorování pacientů s implantátem nám více pověděl Doc. MUDr. Alan Bulava, PhD,  vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace Kardiologické centrum Nemocnice České Budějovice

 

Pacienti sledování systémem Home Monitoring mají významně nižší množství adekvátních i neadekvátních elektrických terapií, které implantovaný přístroj (kardioverter-defibrilátor) uděluje, pokud se u pacienta vyvine život ohrožující porucha srdečního rytmu. Jedna z posledních velkých studií IN-TIME Study pak prokázala téměř 65% snížení celkové i kardiovaskulární úmrtnosti, pokud pacienti byli sledováni dálkově systémem Home Monitoring. Příčiny tak dramatického snížení mortality se nadále analyzují.

„Ve většině západoevropských zemí byla prokázána i nákladová efektivita sledování pacientů na dálku a systém je zde hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Pro Českou republiku taková data dosud chyběla. V našem souboru téměř 200 prospektivně sledovaných pacientů jsme zjistili, že za současných podmínek, kdy systém v ČR není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, činí průměrná úspora za ambulantní péči na jednoho sledovaného pacienta a měsíc asi 130 Kč a úspora prostředků na dopravu asi 270 Kč“, uvádí Doc. MUDr. Alan Bulava, PhD., vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace Kardiologické centrum Nemocnice České Budějovice. a dodává: „I v modelu, kdy by pojišťovny hradily cenu pacientské jednotky a provoz Home Monitoringu, by takováto úhrada byla pro systém veřejného zdravotního pojištění v průměru nákladově neutrální než běžné sledování, při zachování všech medicínských výhod, které systém skýtá pro pacienta, včetně snížení nákladů indukované péče a nákladů na dopravu, které si hradí sám pacient. Z tohoto důvodu si myslíme, že systém Home Monitoring by měl být poskytnut maximálnímu počtu pacientů a pojišťovny by měly zvážit úhradu tohoto specifického systému dálkového sledování pro pacienty“.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář