Důležitost výživy onkologického pacienta

Stav výživy má významný vliv na průběh a prognózu onkologického onemocnění a v neposlední řadě i na kvalitu života. Proto by měla být péče o dostatečnou výživu onkologických pacientů nedílnou součástí podstupované onkologické léčby.

Výživa nemocných trpících nádorovým onemocněním je i přes pokroky v umělé výživě velmi podceněna a je zastíněna velmi komplikovanou léčbou ozařováním, chemoterapií protinádorovými léky, využitím biologické léčby, léčbou kmenovými buňkami a dalšími technicky náročnými metodami. Při špatném stavu výživy je, jak prokazují spolehlivé klinické studie léčba nádorového onemocnění málo účinná a u podvyživených onkologických nemocných spojena s četnými komplikacemi, nežádoucími projevy a zvýšenou úmrtností. Vysoký počet komplikací a zvýšená úmrtnost je zejména zřejmá u podvyživených onkologických nemocných léčených chirurgicky. Onkologické nemocné pak ohrožuje těžká podvýživa stejně jako samotný nádor. Vzhledem k tomu, že poruchy výživy hrají v léčbě onkologických nemocných tak velkou roli, zaměřila se Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie na edukaci lékařů i sester s cílem seznámit lékařskou i nelékařskou veřejnost s pokroky v umělé výživě při léčbě nádorových onemocnění. Protože seznámení s novými metodami umělé výživy není dosud v této oblasti náležitě rozšířeno a důsledky jsou nejen medicínské, ale i ekonomické (nízká efektivita protinádorové léčby u podvyživených onkologických nemocných) zajistila Nadace komplexní edukační program, při kterém přední odborníci z oblasti metabolismu, výživy, onkologie a onkochirurgie seznámili více než 200 lékařů z praxe, sester, dietních specialistů a jiných profesí s novými postupy výživy při léčbě nádorových onemocnění. Tato instruktáž byla nabídnuta i pracovníkům z oblasti sdělovacích prostředků, včetně možností vzdělávat se obecně dále i formou e-learningu a získat zvláštní osvědčení.   

Tento systém vzdělávání seznamuje lékaře a další zdravotnický personál s novými typy umělé výživy, založenými na použití polyenových mastných kyselin n-3 (EPA a DHE ) působků z rybích olejů, speciálních aminokyselin, složek umělé výživy, které potlačují zánětlivou reakci, zpomalují úbytek svalstva, zlepšují imunitní odpověď. Tato moderní oblast v umělé výživě a metabolismu, je nově formulována jako „ nutriční farmakologie“.  Nadace tuto oblast podporuje vědecky, výzkumně i edukačně a její současný projekt rozšíření umělé výživy ve prospěch onkologických nemocných je podpořen i formou Grantu poskytnutého EU.

 

Jestliže si uvědomíme, že každý třetí nemocný u nás umírá na zhoubný nádor (nádory prsu, prostaty, nádory v oblasti hlava-krk) a ve výskytu nádorů tlustého střeva máme nechvalnou prioritu, je zřejmé, že léčba nádorů, včetně péče o výživu, která je podmínkou pro účinnou onkologickou léčbu je celospolečenský problém první linie. Důležitou složkou nutriční podpory (enterální a parenterální- nitrožilní) je systematické využití této metody před operací, po operaci, během ozařování a během chemoterapie, dále je nezbytné používat nejen běžné, ale zejména specializované přípravky, které jsou založeny na nejnovějších poznatcích z metabolismu, výživy a farmakonutrice.

Pacienti s nádorovým onemocněním přijímají ve většině případů stravou mnohem méně energie, než potřebují. Podvýživu pacientů nestačí však řešit pouhou pobídkou ke konzumaci dostatečného množství energeticky bohatých potravin. Pacienti totiž nejsou schopni takové množství vůbec sníst, mnohdy nejsou schopni jíst vůbec, a proto je zapotřebí zahájit velmi časně nutriční podporu léčebnou, specifickou a energeticky bohatou (enterální nebo parenterální) výživou.

 

Co víme o nádorové kachexii

 

Podvýživa (malnutrice) se vyskytuje jako časný znak až u 70 % onkologických pacientů. Její diagnostika se opírá o zjištěný úbytek tělesné hmotnosti větší než 5 % a přítomnost podpůrných příznaků, mezi něž patří především únava, snížení svalové síly, nechutenství, úbytek svalové hmoty a metabolické změny (zjistitelné rozborem krve). Přitom již pětiprocentní pokles tělesné hmotnosti významně snižuje odpověď na onkologickou léčbu a zkracuje dobu přežití. Nejčastěji se malnutrice vyskytuje u nádorů postihujících žaludek, jícen a slinivku břišní, velmi častá je však také u nádorů plic, prsu, a jiných lokalizací. Odpověď organismu na přítomnost nádorové tkáně má někdy charakter systémového zánětu. Některé látky, které zprostředkují zánětlivou reakci, vyvolávají i nechutenství, urychlují rozklad tělesných bílkovin a prohlubují podvýživu a tuto reakci je možné potlačit speciálními typy enterální výživy, které jsou u nás již dostupné. To pak zlepšuje naději na přežití i kvalitu života. Jedním z účinných postupů je využití speciálních přípravků nutriční podpory s omega-3 polynenasycenými mastnými kyselinami, jimiž se bojuje jak proti podvýživě, tak proti zánětlivé reakci v organizmu vyvolané nádorem. Speciální klinická výživa s obsahem n-3  EPA je od roku 2009 dostupná i českým pacientům s nádorovým onemocněním. Protože v současnosti existuje již dostatek důkazů o tom, že nutriční podpora zlepšuje léčebné výsledky, prognózu onkologicky nemocných i kvalitu jejich života, je cílem Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie toto poselství rozšiřovat mezi lékaře, odborníky onkology, dietní terapeuty, ostatní zdravotnický personál a cestou sdělovacích prostředků i do obecného povědomí naší populace.  A nejen to, pokračovat s příchodem nových poznatků a léčebných metod v tomto vzdělávacím procesu i nadále (například již zmíněným e-learningem).

www.nadacepzz.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář