Vychováváme si vlastní zdravotníky

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se rozhodla přispívat k výchově a inovativnímu vzdělávání  budoucích nelékařských zdravotnických pracovníků, a to v oboru zdravotnický asistent.

Ze strukturálních fondů EU (OPVK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) získala v rámci projektu „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“ na období let 2011-2014 částku přesahující 32,5 milionu korun.

Předznamenaný demografický vývoj bude představovat značnou zátěž pro zdravotnická zařízení, jak z pohledu stáří a polymorbidity nemocných. Z tohoto důvodu bude výrazně zvýšena tak potřeba erudovaného středního zdravotnického personálu. Kvalita péče a bezpečí pacientů musí zůstat jednoznačně prioritami.

Přínos projektu pro zdravotnictví je nepochybný, neboť již v rámci vzdělávání na středních zdravotnických školách (SZŠ) je eliminováno riziko spojené s nízkou úrovní teoretických znalostí        a praktických dovedností a následně možných vzniklých problémů. „Takový absolvent bude mít konkurenční výhodu v podobě nejnovějších znalostí v lékařství, odborného jazykového vzdělání, praktických zkušeností, tudíž bude výrazně zvýšena jeho adaptibilita a flexibilita na trhu práce“ uvádí Jana Zvěřinová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

„Chceme-li inovativně vzdělávat, musíme mít také odborníky, kteří nově přistupují k výuce – sami se vzdělávají, rozšiřují obzor studentů nad rámec standardního, využívají simulačních technik        a především jsou pro tuto práci nadšeni “ říká Petr Koška, ředitel fakultní nemocnice.

Díky získané dotaci bude možné i finančně ohodnotit náročnou a odpovědnou práci školitelů, lektorů odborných kurzů pro žáky SZŠ a mentorů na praxích. Do projektu je zapojeno 5 partnerských škol, přes 2000 studentů a téměř 200 lektorů.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči. Má 30 odborných pracovišť                s centry vysoce specializované péče. Má statut komplexního kardiovaskulárního, cerebrovaskulárního a onkologického centra. Disponuje  964 lůžky, v roce 2011 zaměstnávala 2 923 lidí, bylo provedeno 1 395 426  ambulantních ošetření a vyšetření, hospitalizováno bylo 27 507 pacientů. Její pracoviště jsou výukovými základnami LF MU. Plní vědecko-výzkumné úkoly, provádí klinická hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků. Realizuje unikátní projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC).

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář