Nebojte se zdravotní sestřičky optat, aneb víte, na co máte právo v nemocnici?

Úvodem je třeba zdůraznit povinnost zdravotníků informovat pacienta o jeho právech. Jakým způsobem je tato povinnost ve zdravotnickém zařízení naplňována  vyplývá z vnitřních předpisů konkrétního zařízení. Obvykle jsou pacienti při přijetí sestrou upozorněni na způsob, jak se mohou se svými právy seznámit a je o tom ve zdravotnické dokumentaci učiněn záznam. „Management zdravotnického zařízení je mimo jiné zodpovědný za vyžadování obecně platných doporučených postupů“ uvádí hlavní sestra z Ministerstva zdravotnictví Mgr. Alena Šmídová“ a dodává “společným cílem je spokojenost pacientů a poskytování kvalitní a bezpečné péče“ uzavírá paní Šmídová.

Máte právo

 • Na ohleduplnou a taktní péči zdravotníků s respektováním vašich hodnot, životních zvyků, duchovních potřeb a náboženského přesvědčení
 • Na poskytnutí odborné péče pouze kvalifikovanými pracovníky nemocnice. Pokud některé činnosti budou provádět osoby v odborném zácviku, máte právo na to být upozorněn a případně možnost s takovým postupem nesouhlasit
 • Na péči s respektem k vašemu soukromí zejména v průběhu klinických vyšetřovacích a léčebných výkonů i v průběhu transportu. Můžete vyžadovat soukromí před dalšími zaměstnanci nemocnice, před jinými pacienty
 • Máte právo na ochranu všech údajů o vaší osobě – je povinností zdravotníků pokládat informace o vašem zdravotním stavu včetně vašich identifikačních údajů za důvěrné
 • Máte právo na informace o povaze vašeho onemocnění, o navržených léčebných postupech, o výsledcích léčby včetně neočekávaných výsledků
 • Máte právo podílet se na rozhodování o péči, která vám bude poskytnuta, pokud o to budete mít zájem. Nemusíte se na těchto rozhodnutích podílet osobně, ale máte možnost zvolit si pro tento účel příbuzného, přítele nebo jinou osobu.
 • Máte právo určit osoby, kterým budou poskytovány informace o vašem zdravotním stavu
 • Máte nárok, aby bylo respektováno vaše právo rozhodnout o tom, které informace o vašem zdravotním stavu a za jakých okolností mohou být sděleny dalším osobám, včetně vašich rodinných příslušníků
 • Máte právo být srozumitelně poučen o všech prováděných výkonech – výkon se neprovede, pokud s tím nebudete souhlasit. Toto se však netýká situace, kdy je výkon nutno provést pro akutní ohrožení vašeho života nebo zdraví a nebudete schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu souhlas vyjádřit.
 • Máte právo odmítnout navrženou léčbu se současným poučením o důsledcích tohoto odmítnutí
 • Máte právo vyjádřit nespokojenost s průběhem poskytování péče formou písemnou nebo ústní , současně vědět kam a na koho se můžete obrátit v případě, že nebudete s péčí spokojeni. Připomínky je vhodné sdělit vedoucímu pracoviště (primáři nebo vrchní sestře oddělení ). Pokud nebudou vaše připomínky či přání respektována je dále vhodné se písemně či telefonicky  obrátit na ředitele zdravotnického zařízení  event. Oddělení kvality konkrétního zařízení .
 • Máte právo být seznámen s rozsahem své odpovědnosti za vaše osobní věci, pokud nemocnice přijme odpovědnost za vaše osobní věci, jsou její pracovníci povinni přijmout opatření zabraňující ztrátě nebo jejich zcizení.
 • Máte právo na včasnou diagnostiku a léčbu bolesti. Je třeba včas upozornit ošetřující personál  a to zejména v případě, kdy léčba bolesti je neúčinná nebo nedostatečná.
 • Máte právo znát jména všech osob, které se podílejí na poskytování zdravotní péče. Přítomnost osob, které se nepodílejí na poskytování zdravotní péče (studenti a stážisté) musí být pacientem předem odsouhlasena. Přitom váš případný nesouhlas s přítomností těchto osob není důvodem k neposkytnutí zdravotní péče.
 • Pokud budete vyžadovat a  nenaruší to průběh výkonu, nebo nevytvoří epidemiologické či jiné bezpečnostní riziko, máte  právo vyžadovat u prováděných výkonů účast blízké osoby.
 • Máte právo být chráněn proti nemocničním infekcím – všichni pracovníci nemocnice musí před jakoukoli manipulací s pacientem mít umyté či vydesinfikované ruce.
 • Máte právo na osobní kontakt s vašimi blízkými

Psaná práva pacientů jsou dnes k dispozici téměř ve všech zdravotnických zařízeních, jejich respektování však v praxi pokulhává. „Zdravotníkům jsou práva pacientů všeobecně známá, avšak k jejich důslednému naplnění mají zdravotníci ještě poměrně dlouhou cestu“ dodává hlavní sestra Mgr. Šmídová. „Otázkou je, zda jsou podmínky k jejich respektování vždy v konkrétním zařízení adekvátní. Mnohdy je třeba překonat stereotypy historicky hluboce zakořeněné. Příkladem může být průběh lékařských vizit, kdy jsou informace o zdravotním stavu pacienta sdělovány a diskutovány na více lůžkových pokojích před ostatními spolu pacienty“ doplňuje hlavní sestra z Ministerstva zdravotnictví ČR. Mnohde jsou k vidění ještě jména pacientů na vývěskách na nemocničních chodbách. Pacientům jsou běžně navrhovány postupy léčby či možná řešení, avšak pacient je s nimi seznamován formálně pouze předáním písemné informace bez dostatečného vysvětlení a ověření, zda pacient navrženým postupům porozuměl.
Jsem si vědoma, že práva jsou závazná morálně, nikoliv však právně, ale přesto se domnívám, že především důsledným vyžadováním těchto norem ze strany pacientů a jejich blízkých lze dosáhnout postupného zlepšení postoje zdravotníků v široké praxi.

 

www.mzcr.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář