Pracujete s notebookem? Víte, jak se chránit před jeho zářením a teplem?

Spoustu dnešních aktivit, at? jsou to pracovní c?i aktivity pro zábavu, nám zpr?ístupn?ují technologie, které leží na našem klíne?. Nikdy pr?edtím jsme neme?li takovou moc komunikovat, hrát hry, hledat informace a pracovat, jako máme s notebooky, tablety a dalšími moderními zar?ízeními.

 

Pravdou je, že spolu s te?mito vymoženostmi pr?ichází potenciální nebezpec?í ve forme? elektromagnetických polí. Ta zahrnují zár?ení s extrémne? dlouhými vlnami (EDV), elektromagnetické zár?ení, rádiové vlny a rovne?ž tepelné zár?ení.

 

Co je DefenderPad?

 

The DefenderPadTM je tenká, lehká a pr?enosná podložka sestavena z pokrokových technologií, jenž chrání pr?ed zár?ením a teplem z notebooku?. The DefenderPadTM nás narozdíl od ostatních podložek jako jsou chladící podložky, stolky, stojany pod notebooky, které nemají ty samé schopnosti, ochran?uje pr?ed zár?ením.

 

Tady je pr?íbe?h:

 

V minulosti byly poc?ítac?e velké, te?žko pr?enositelné a rozhodne? se nevešly na náš klín.
Poc?ítac?e vyzar?ovaly potenciálne? škodlivé elektomagnetické pole a hodne? tepla, ale kvu?li jejich velikosti byly umíst?ovány na stoly, podlahy nebo do vzdálené místnosti speciálne? pro poc?ítac?e. Když jsme poc?ítac?e používali, byli jsme v bezpec?né vzdálenosti od všech potenciálních zdravotních potíží.

 

A co se tedy stalo?

 

Dnes používáme pr?enosná a kompaktní zar?ízení jako notebooky c?i tablety, která jsou v úzkém kontaktu s našim klínem. To nás dostává do pr?ímého styku se zvýšeným stupne?m zár?ení s extrémne? krátkými vlnami (EDV), rádiovými vlnami , elektromagnetickým zár?ením a tepelným zár?ením.

 

Co to znamená?

 

Stále více a více se dozvídáme od pr?edních pru?myslových expertu?, že zár?ení a teplo mu?že vést k problému?m spojeným s plodností, problému s pokožkou jako napr?íklad “Syndrom spálené ku?že, k roztr?íšte?ní DNA jako i dalším závažným zdravotním obtížím. Mít výkonné zar?ízení tak blízko u sebe, má negativní dopad na naše te?lo v mnoha sme?rech.

De?ti jsou obvzlášt? vystaveny riziku vyzar?ování z notebooku? a tabletu?, protože de?tské te?lo vstr?ebává významne? více elektromagnetického zár?ení než te?lo dospe?lého c?love?ka. To je ohromne? znepokojivé, protože de?ti dnes be?žne? používají elektronická zar?ízení.

 

The DefenderPadTM používá vodivé, nevodivé a vysoce pokrokové ochranné materiály, které fungují souc?asne? tak, aby blokovaly a pohlcovaly potenciálne? škodlivé zár?ení s extrémne? dlouhými vlnami (EDV), elektromagnetické zár?ení, rádiové vlny, elektromagnetické zár?ení a tepelné zár?ení. Jak dokládá nezávislý certifikovaný laborátorní test FCC (Federální komise Spojených státu? amerických pro komunikaci) –http://www.defenderpad.com/testing/independent-fcc-certified-testing/ , pokrokový ochranný štít spojuje technologie, které zmírn?ují, lámají a nakonec snižují škodlivé vyzar?ování na úrove?n?.

 

Jako dodatec?ný bonus, úžasná schopnost blokování tepla podložky The DefenderPadTM v podstate? eliminuje potr?ebu ru?zných chladích podložek, stolku?, stojanu? pod notebook.

 

Co je to hlavní?

 

The DefenderPadTM zaštit?uje zár?ení a teplo z notebooku?, které mu?že škodit te?lu. Proto mu?žete být klidní s ve?domím, že díky The DefenderPadTM v bezpec?í a chráne?ni. 

5 hlavních du?vodu?, proc? používat DefenderPad

 

1) Vše v jednom

Blokováním jak EDV tak i rádiových vln, The DefenderPadTM nabízí nejkomplexne?jší ochranu proti zár?ení z notebooku?. Technologie odolná vu?c?i zár?ení a teplu spojená se stylovým vzhledem, vytvár?í z The DefenderPadTM ideální náhradu za stolky, stojany a chladící podložky pod notebooky.

2) Skve?le pr?enosný

Ideální velikost k používání doma c?i na cestách. Díky lehkosti a tenkému profilu se vejde do tašky, kufr?íku c?i batohu na pr?enosný poc?ítac?.

3) Práce i hra v pohodlí

Lehce se opr?e o kontury klínu a udrží notebooky, tablety a další elektronické zar?ízení stabilní.

4)Moderní technologie

Vysoce pokroková, FCC testovaná – http://www.defenderpad.com/testing/independent- fcc-certified-testing/ technologie spojená se špic?kovou konstrukcí, vytvár?í moderní prostr?edek, který pr?ináší maximální možnou ochranu.

5) Klid v duši

The DefenderPadTM Vám nabízí ochranu, kterou žádný jiný ochranný produkt na trhu není schopen. Mu?žete se cítit bezpec?ne? s ve?domím, že The DefenderPadTM minimalizuje zdravotní rizika spojená s pr?ímým vystavením se zár?ení a teplu ze zar?ízení, která používáte každý den.

 

Zár?ení z notebooku? & mobilních telefonu?

 

Užívání notebooku?, tabletu? a mobilních telefonu? posledních 10-15 let bylo ohromující a pokrac?uje v náru?stu v nebývalém tempu. Tento rapidní ru?st spustil du?ležitý výzkum navržen k lepšímu pochopení vztahu mezi používánými elektronickými zar?ízeními a možnými zdravotními riziky. Velká c?ást pozornosti je zame?r?ena na elektromagnetická pole produkována te?mito výkonnými, pr?enosnými zar?ízeními a na rostoucí seznam známých zdravotních komplikací zahrnující rakovinu, chronická onemocne?ní, poškození DNA a neurologická onemocne?ní. Mu?že trvat roky než se objeví dopad dlouhodobého úc?inku elektromagnetického pole a desetileté než bude pochopeno. Období, kdy se pr?enosná zar?ízení zac?ala používat rozsáhle trvá teprve poslední dve? staletí, rizika tohoto zár?ení nevešla ješte? do všeobecného pove?domí.

Vystavení se úc?inku?m zár?ení z mobilních telefonu?

 

V roce 2001, Dr.George Carlo, proslulý epidemiolog a ve?dec z asociace Bezdrátových zar?ízení (CTIA) objevil, že 2.4GHz mikrovlnné zár?ení ( z mobilních telefonu?, Wifi a dalších pr?ístroju?) nejspíš zpu?sobuje ve vzorcích krve. To byl du?ležitý objev, protože další studie v té dobe? prokázaly silnou souvislost mezi ??? a rakovinou, s tím, že de?ti jsou v mimor?ádném ohrožení. V roce 1975 Dr. Allen Frey oznámil, že mikrovlny ( zár?ení mobilu?) mu?že zpu?sobit únik z hematoencefalické bariéry. Nová data Dr. Carla potvrzovala výroky Allena Freye – je tu silný du?kaz, že zár?ení mobilních telefonu? mu?že zpu?sobovat rakovinu.

 

Vystavení se úc?inku?m zár?ení z notebooku?

 

Zár?ení z notebooku? c?i tabletu? není možné vide?t pouhým okem, ale mu?že pr?edstavovat skutec?né riziko pro naše zdraví. Nebezpec?í vystavení se tomuto zár?ení nic nového. Mnoho dalších elektronických spotr?ebic?u? a zar?ízení jako jsou stolní poc?ítac?e, televize nebo mikrovlnná trouba vyzar?ují stejné zár?ení. Rozdíl je ovšem v tom, že zár?ení z notebooku? je pr?ímo vypoušte?no do našeho te?lo, když leží na našem klíne?.

 

C?ím jsou notebooky jiné?

 

Používáním notebooku? pr?ímo na našem klíne? se vystavujeme intenzivne?jšímu zár?ení, které by bylo neškodné, pokud bychom byli jen pár kroku? vzdáleni.

 

www.altecso.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář